เกี่ยวกับเบนช์มาร์ค

Benchmark มีประวัติอันยาวนานในด้านความเป็นเลิศในการดำเนินงานซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นได้จากพันธะสัญญาของบริษัทกับลูกค้าของเรา ไม่เพียงแต่มาตรฐานความเป็นเลิศในการดำเนินการเท่านั้น แต่รวมไปถึงวิธีที่เราปฏิบัติต่อกัน ต่อลูกค้า รวมไปถึงบุคคลอื่นๆ ซึ่งเรามุ่งมั่นที่จะแสดงให้เห็นในด้านจริยธรรมและความซื่อสัตย์ในทุกๆสิ่งที่เราทำ

Be Ethical

มีจริยธรรม

ตัดสินใจบนพื้นฐานของจริยธรรม

บริษัทคาดหวังให้พนักงานตัดสินใจและปฏิบัติตนตามแนวทางที่กำหนดไว้ให้ในหลักจรรยาบรรณธุรกิจ ตลอดจนแสดงคุณค่าด้านจริยธรรมตามตัวอย่างที่แสดงไว้ในหลักจรรยาบรรณธุรกิจในทุกสถานการณ์ หลักจรรยาบรรณธุรกิจจะให้คำแนะนำครอบคลุมเรื่องต่างๆในภาพกว้าง แต่ไม่สามารถตอบคำถามหรือชี้ให้เห็นถึงสถานการณ์จริยธรรมที่คุณอาจต้องเผชิญในการปฏิบัติงานในทุกๆวันได้อย่างครบถ้วน

Be Respectful

เคารพและให้เกียรติ

ปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเคารพและให้เกียรติ

บริษัทคาดหวังให้พนักงานปฏิบัติต่อกัน ต่อลูกค้าและคู่ค้าธุรกิจอย่างเคารพและให้เกียรติ เราให้ความสำคัญกับความหลาหหลายของกำลังคน เราส่งเสริมสนับสนุนความหลากหลายทางแนวคิด การหาวิธีแก้ปัญหาที่ช่วยให้เราบรรลุความเป็นเลิศ และการตอบสนองความต้องการของลูกค้าของเรา

Be Sustainable

สู่ความยั่งยืน

บริษัทมุ่งมั่นรักษาสิ่งแวดล้อม พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติและป้องกันการเกิดมลพิษ บริษัทปฏิบัติตามกฏหมายและกฏระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมที่บังคับใช้ โดยใช้เทคโนโลยีและแนวปฏิบัติในการจัดการที่เหมาะสม ระบบการผลิตของบริษัททั้งหมดผ่านการรับรองในปัจจุบันหรืออยู่ระหว่างการขอการรับรองISO14001 ซึ่งจะก่อให้เกิดการปรับปรุงด้านการผลิตอย่างต่อเนื่อง พนักงานแต่ละคนมีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีเหตุผล เราทุกคนมีส่วนรับผิดชอบร่วมกันในการเป็นเพื่อนบ้านที่ดีและเป็นพลเมืองขององค์กรที่ดีในชุมชนของเรา

Be Compliant

ปฏิบัติตามกฏหมาย

รักษาความซื่อสัตย์สุจริตทางการเงิน

รายงานและบันทึกทางการเงินของบริษัท ต้องบันทึกรายการสินทรัพย์และหนี้สินทั้งหมดของบริษัทอย่างถูกต้อง แสดงธุรกรรมทั้งหมดอย่างถูกต้อง และจัดเก็บตามนโยบายของบริษัท และตามกฏหมายและกฏระเบียบที่บังคับใช้ ห้ามใช้เงินทุนของบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดจริยธรรม ห้ามบันทึกรายการเท็จในรายงานหรือบันทึกการเงินของบริษัทหรือบริษัทในเครือโดยเด็ดขาด ห้ามไม่ให้มีการปกปิดหรือการไม่ลงบันทึกเงินทุน หรือ สินทรัพย์ของบริษัท

Be Responsible

มีความรับผิดชอบ

ปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาและข้อมูลกรรมสิทธิ์

แนวคิดและการคิดค้นใหม่ๆของเราและของลูกค้าของเรา โซลูชั่นใหม่ของลูกค้าของเรา และข้อมูลกรรมสืทธิ์อื่นๆ ถือเป็นสินทรัพย์ที่สำคัญที่สุดของบริษัทและของลูกค้าของเรา ที่เราต้องปกป้องคุ้มครอง เรามีภาระหน้าที่ในการเก็บข้อมูลกรรมสิทธิ์ดังกล่าวเป็นความลับ ภาระหน้าที่นี้จะยังคงอยู่ต่อไปแม้ว่าจะลาออกจากบริษัทแล้วก็ตาม เราต้องปกป้องคุ้มครองสิทธิบัตรและความลับทางการค้าอื่นๆของบริษัทและของลูกค้าของเรา รวมถึงข้อมูลความลับของทางราชการที่เราได้รับมาด้วยความไว้วางใจ

พันธกิจของเรา

ที่ Benchmark พันธกิจของเราคือ การเป็นผู้ให้บริการและผลิตภัณฑ์ในกลุ่มสินค้ารับจ้างผลิตที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง (High Technology OEM) ที่ลูกค้าไว้วางใจและเลือกใช้ โดยคาดคะเนความต้องการของลูกค้า และส่งมอบบริการหรือผลิตภัณฑ์ครบวงจรที่สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ลูกค้าอย่างรวดเร็วทันที ตลอดวงจรชีวิตของสินค้าโดยจัดหา:

 • บริการด้านวิศกรรมการออกแบบที่เป็นนวัตกรรมใหม่
 • การเพิ่มประสิทธิภาพซัพพลายเชนทั่วโลกและลอจิสติกโซลูชั่นที่เหมาะสมกับลูกค้า
 • การผลิตชั้นนำระดับโลกและการบริการหลังการขาย

พันธกิจของเรากำหนดขึ้นจากรากฐานความมั่นคงทางการเงิน การบริหารจัดการที่ยึดถือความซื่อสัตย์สุจริต และวัฒนธรรมการดำเนินงานที่เป็นเลิศ และการปรับปรุงพัฒนาตลอดเวลาอย่างไม่หยุดนิ่ง

วิสัยทัศน์ของเรา

ที่ Benchmark วิสัยทัศน์ของเราคือ การสร้างและมอบคุณค่า/มูลค่าสูงสุดแก่ลูกค้า พนักงาน และผู้ถือหุ้นของเรา วิสัยทัศน์ของเราเป็นตัวกำหนดกิจกรรมทางธุรกิจ ให้ดำเนินตามเป้าหมายความเป็นเลิศ ที่เรามุ่งหวังที่จะประสบความสำเร็จอย่างจริงจังบนเส้นทางการเติบโตของธุรกิจอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน

ทีมที่ยอดเยี่ยม
สร้างที่ทำงานที่ยอดเยี่ยมที่ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจที่ดีที่สุดแก่ทีมของเรา

บริการหรือผลิตภัณฑ์ครบวงจรสำหรับลูกค้า
เป็นผู้ให้บริการที่ตอบสนองเกินกว่าความต้องการของลูกค้าด้วยบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่คาดคะเนความต้องการของลูกค้าล่วงหน้า

ความรับผิดชอบต่อสังคม
ส่งเสริมการวางรากฐานการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคม

มูลค่าสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น
เพิ่มผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาวแก่ผู้ถือหุ้น และดำเนินทุกกิจกรรมธุรกิจภายใต้มาตรฐานสูงสุดในด้านความซื่อสัตย์สุจริต

เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์นี้ Benchmark มีวัตถุประสงค์ในด้านคุณภาพดังนี้ :

 • ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ – ลดอัตราอัตราความผิดพลาดในกระกวนการผลิต, ลดอัตราของเสีย,ปรับปรุงอัตราการส่งคืนจากลูกค้า
 • เน้นความพึงพอใจของลูกค้า – เพิ่มระดับความพึงพอใจของลูกค้า; และจัดส่งตรงเวลา
 • ได้รับการรับรอง – รักษาการรับรอง และไม่ละเมิดกฏหมาย
 • ดำเนินการป้องกัน – มีการป้องกันเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้
 • ทรัพยากร – เพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ผ่านการฝึกอบรม
 • Metrics – บริหารธุรกิจโดยพัฒนาตัวชี้วัด
 • กระบวนการ – เพิ่มการใช้เครื่องมือLean Sigmaเพื่อพัฒนากระบวนการ
 • QMS – มีหลักฐานการตรวจสอบกระบวนการ, มีการตรวจสอบตามกำหนดการ

คุณค่าของเรา

มุ่งเน้นลูกค้า

 • มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของลูกค้า
 • เป็นผู้เรียนรู้เชิงรุกและผู้ฟังที่ใส่ใจในตลาดการแข่งขัน
 • เปิดมุมมองทั่วโลก
 • พัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานในทุกๆวัน
 • หาความรอบรู้อย่างสร้างสรรค์

ปฏิบัติงานอย่างชาญฉลาด

 • ตอบกลับอย่างรวดเร็วทันที
 • ใช้เวลาพัฒนาปรับปรุงสิ่งที่จำเป็นอย่างชาญฉลาด
 • กล้าเปลี่ยนแปลงแนวทางใหม่เมื่อจำเป็น
 • ปรับเปลี่ยนสู่นวัตกรรมใหม่ตลอดเวลา
 • ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ปฏิบัติตนเสมือนเป็นเจ้าของบริษัท

 • รับผิดชอบต่อการกระทำและการละเลย
 • มุ่งเน้นการสร้างคุณค่า
 • ให้กำลังใจและให้รางวัลบุคลากรที่กล้าศึกษาและเสนอวิธีแก้ปัญหาใหม่ที่ดีกว่า
 • เรียนรู้ตลอดเวลาไม่หยุดนิ่ง ทั้งจากความสำเร็จและความล้มเหลว

ยังไม่พร้อมจะสมัคร?

เข้ามามีส่วนร่วมกับเครือข่ายของเราจะเพิ่มประสิทธิภาพในการค้นหางานและการสมัครงานของคุณ ไม่ว่าคุณจะเลือกสมัครงานตำแหน่งใดหรือเพียงทิ้งข้อมูลไว้ เราหวังว่าจะได้ติดต่อกับคุณ